Skip to main content

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Про здійснення безоплатної та благодійної діяльності (пожертвування)

Цей договір благодійної пожертви (далі — Договір) є Публічною офертою та укладений між Благодійником та Адміністарцією сайту ПроСвіт, предмет та істотні умови Договору вказані нижче:

 1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Сайт — Інтернет - ресурс http://prosvit.in.ua/ (далі – ПроСвіт, Сайт, Сайтом, Система)

Публічна оферта – дійсна пропозиція адміністрації сайту ПроСвіт, що розміщена на за адресою: http://prosvit.in.ua/, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на платіжну карту через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на платіжну карту адміністратора сайту.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність адміністрації сайту для підтримки та розвитку вищевказаного інтернет-ресурсу для досягнення певних цілей благодійної діяльності відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

Бенефіціар – набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу від одного чи кількох Благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь адміністрації сайту Просвіт грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви для забезпечення підтримки та розвитку Сайту. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.

 1. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, з яким він ознайомився на Сайті. Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів, а також підтверджує право Сайту використати Благодійну пожертву на адміністративні витрати Сайту.

Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір укладений в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 1. Права та обов’язки Сайту

Сайт має право:

 • отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
 • за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;
 • використовувати Благодійну пожертву на адміністративні витрати Сайту.

Сайт зобов’язаний:

 • у випадку використання Благодійних пожертв не за їх цільовим призначенням або в порушення цього Договору, повернути грошові кошти в сумі, що була використана не за цільовим призначенням Благодійнику за його письмовою вимогою.
 1. Права Благодійника

Благодійник має право:

 • здійснювати контроль за використанням Сайтом Благодійної пожертви за цільовим призначенням;
 • письмово вимагати повернення Сайтом Благодійної пожертви у випадку виявлення фактів її використання Сайтом не за цільовим призначенням.
 1. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. 

 1. Строк збирання коштів

Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Сайту, якщо інший термін не буде визначено адміністрацією Сайту, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

 1. Порядок використання Благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених цією офертою та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Отримані Сайтом Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.    

 1. Відповідальність Фонду

З метою здійснення контролю за використанням Благодійних пожертв, в тому числі на користь третіх осіб, Благодійник має право призначити свою уповноважену особу, про що повідомляє Сайт протягом 10 (десяти) днів з дня призначення такої особи.

 1. Порядок загального доступу до інформації Сайту.

Фінансова звітність щодо використання Благодійних пожертв оприлюднюється Сайтом в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

 1. Витрати, повязані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору.

 1. Про збір, обробку та використання персональних даних

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на Сайті та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Сайтом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Сайт зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана Сайтом в засобах масової інформації або на самому Сайті.

Додаток 1

до Публічної оферти про

надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги інтернет-ресурсу ПроСвіт, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю адміністрації сайту ПроСвіт, надалі – «Сайт», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, — з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних контрагентів Сайту, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних контрагентів Сайту, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання   згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Мітки: Оферта, Благодійний внесок, Пожертва, Угода